Regulamin

 

 

I. Definicje

 

§ 1

 

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego fortecaklimatyczna.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 

„Studio” - STUDIO "WEKTOR" Ewa Leszczyńska - Nowakowska, Julia Nowakowska sp. j. z siedzibą w Łodzi, ul. Kujawska 2, 91-230 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088705, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy; NIP: 726-10-00-095; REGON: 470536825; e-mail: forteca@studiowektor.com.pl; tel. +48 42 652 85 58,

 

„Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej fortecaklimatyczna.pl oraz jej podstronach,

 

„Kupujący” – każda osoba, która zawarła z Studio umowę w następstwie złożonego zamówienia; pojęcie to oznacza również osobę, która jest w trakcie składania zamówienia,

 

„Konsument” - osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,

 

„PB jednoosobowy" - osobę fizyczną zawierającą ze Studio umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,

 

„Treści cyfrowe” – znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu, wybrane przez Kupującego projekty architektoniczne dostarczane w postaci elektronicznej poprzez pobranie z Internetu i możliwe do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu elektronicznym,

 

„Projekt” - projekt architektoniczny zawarty w Treści cyfrowej,

 

„Weryfikacja Projektu” – usługa polegająca na weryfikacji wybranego przez Kupującego i znajdującego się w aktualnej ofercie Sklepu Projektu w kontekście uwarunkowań lokalizacyjnych,

 

„Produkty” – Treści cyfrowe, odwzorowanie Treści cyfrowej w formie papierowej realizowane mocą odrębnego zamówienia oraz Weryfikacja Projektu.

 

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Studio na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im zawierania przez Internet umów dot. Produktów, znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, tj. umów o:

 

dostarczenie Treści cyfrowych,

dostarczenie odwzorowania Treści cyfrowych w formie papierowej,

o wykonanie Weryfikacji Projektu.

 

§ 2

 

Zdjęcia i opisy Produktów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Studio. Ich wykorzystywanie bez zgody Studio może stanowić naruszenie praw autorskich.

 

§ 3

 

Ceny Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane w Sklepie ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy i kosztów obsługi płatności, chyba że co innego wynika z odpowiedniej karty informacyjnej dotyczącej Produktu. O kosztach tych Kupujący jest informowany przed złożeniem zamówienia.

 

§ 4

 

Studio może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen Produktów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy.

 

§ 5

 

Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

 

Do prawidłowego złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w postanowieniach Polityki Prywatności i Plików Cookies.

 

Treści cyfrowe są udostępniane Kupującemu w formacie pdf. Warunkiem korzystania z Treści cyfrowych jest dostęp do Internetu (w celu pobrania pliku) oraz posiadanie programu obsługującego takie pliki (np. Adobe Reader).

 

W celu pobrania Treści cyfrowych należy kliknąć na znajdujący w otrzymanej wiadomości e-mail link i postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi na wyświetlonej stronie internetowej. W przypadku Treści cyfrowych składających się z więcej niż jednego pliku, Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie pliki za pomocą jednego linku.

 

Po trzykrotnym pobraniu Treści cyfrowych udostępniony Kupującemu link stanie się nieaktywny.

 

 

 

 

 

III. Złożenie zamówienia

 

§ 6

 

Dostarczanie Treści cyfrowych odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego.

 

Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 7

 

W celu zawarcia umowy ze Studio Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać Treści cyfrowe lub formię papierową.

 

Zabronione jest zamieszczanie w formularzu danych i uwag o charakterze bezprawnym.

 

W rubryce „Sumaryczna wartość” wyświetlona będzie łączną kwota do zapłaty, czyli obejmującą cenę dostarczenia Treści cyfrowych, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności.

 

Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz udzielenie przez Kupującego zgody na dostarczenie treści cyfrowych.

 

Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. Płatność dokonana z góry jest, w przypadku odmowy przyjęcia oferty Kupującego, w całości mu zwracana.

 

§ 8

 

Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny oraz płatność drogą elektroniczną (m.in. szybki przelew internetowy, Blik, płatność G-pay, płatność kartą).

 

Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

 

Studio prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego link umożliwiający pobranie egzemplarza Treści cyfrowej na urządzenie w ciągu 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty.

 

Formą dostawy jest wysyłka elektroniczna poprzez usługę internetową WeTransfer.

 

Koszty związane z dostawą Treści cyfrowych ponosi Studio.

 

§ 9

 

Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Studio w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

§ 10

 

Termin dostawy w formie papierowej wynosi 14 dni od dnia realizacji płatności, o której mowa w § 8 ust. 2.

IV. Licencja

 

§ 11

 

Dokumentacje projektowe oferowane przez Studio w ramach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Z chwilą udostępnienia Projektu Kupującemu, Studio udziela Kupującemu nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odpłatnej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji, na korzystanie z praw autorskich majątkowych do Projektu w celu wykorzystania go do jednego zamierzenia inwestycyjnego (budowy) na następujących polach eksploatacji:

 

w zakresie rozpowszechniania Projektu – wyświetlania i odtwarzania Projektu techniką cyfrową;

 

wprowadzenie do pamięci komputera.

 

Studio udziela Kupującemu licencji na korzystanie z Projektu w ramach jednej budowy.

 

Kupujący nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji dotyczących Projektu.

 

Studio jest wyłącznie uprawnione do rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi do Projektu.

 

Osobiste prawa autorskie do Projektu przysługują twórcy Projektu, którego imię i nazwisko będzie na nim ujawnione.

 

W czasie realizacji zamierzenia inwestycyjnego i w okresie eksploatacji budynku Kupujący będzie respektował prawa osobiste twórcy Projektu.

 

Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, Kupujący bez zgody Studio nie jest uprawniony do:

 

wykorzystywania Projektu i jego egzemplarzy w celach komercyjnych,

 

wykorzystywanie Projektu do więcej niż jednego zamierzenia inwestycyjnego,

 

ingerowania w treść i zawartość Projektu, z zastrzeżeniem ust. 9,

 

wykorzystywania Projektu na innych polach eksploatacji niż wskazane w ust. 2 powyżej.

 

Studio upoważnia Kupującego do dostosowania Projektu do panujących warunków miejscowych.

 

Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej jest udzielona na okres pięciu lat i po jego upływie przekształca się w zawartą na czas nieokreślony.

 

Po przekształceniu się licencji w zawartą na czas nieokreślony, wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

V. Zwroty i reklamacje

 

§ 12

 

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży jako umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

 

Projekty podlegają zwrotowi w terminie do 14 dni od daty zakupu.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy przekazać pisemnie na adres Studio Wektor, 91-230 Łódź ul. Kujawska 2 lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: forteca@studiowektor.com.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik 2 do Regulaminu.

Zakupiony projekt należy zwrócić w stanie niezmienionym, a przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć, zapewniając brak uszkodzeń podczas transportu. Jeżeli jest to możliwe, projekt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

 

§ 13

 

Studio informuje, że ma obowiązek dostarczyć Produkty wolne od wad.

 

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Studio oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu można składać pisemnie na adres Studio podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: forteca@studiowektor.com.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Studio podanej w postanowieniu § 1 lit. a.

 

W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 

Studio ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 

 

VII. Postanowienia końcowe

 

§ 14

 

Odpowiedzialność Studio z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do Produktów dostarczonych przedsiębiorcy zostaje wyłączona. Wyłączenie to nie obejmuje PB jednoosobowych oraz Konsumentów.

 

§ 15

 

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Studio zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 16

 

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Regulaminu

 

Regulamin umów o Weryfikację Projektu

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Niniejszy dokument stanowi Regulamin umów o Weryfikację Projektu, zwanym dalej „Regulaminem Weryfikacji Projektu”, który wraz z Regulaminem sklepu internetowego fortecaklimatyczna.pl, określa warunki zawierania i wykonania umowy o Weryfikację Projektu.

 

II. Zakres usługi

 

§ 2

 

Weryfikacja Projektu ma na celu umożliwienie Kupującemu sprawdzenie przydatności wybranego Projektu w kontekście uwarunkowań lokalizacyjnych.

 

Cena usługi Weryfikacji Projektu podana jest na stronie internetowej www.fortecaklimatyczna.pl w zakładce „PROFESJONALNE WSPARCIE - WERYFIKACJA PROJEKTU”. Kwota ta obejmuje weryfikację jednego, wybranego przez Kupującego Projektu.

 

Rekomendowane jest, aby Weryfikacja Projektu była dokonywana przed zawarciem umowy o dostarczanie Treści cyfrowych.

 

Studio informuje, że jeżeli Kupujący przed zawarciem umowy o dostarczanie Treści cyfrowych nie skorzystał z Weryfikacji Projektu przed nabyciem Projektu, może być on dla Kupującego nieprzydatny z uwagi na indywidualne uwarunkowania lokalizacyjne.

 

W ramach Weryfikacji Projektu Studio bada zgodność Projektu z następującymi czynnikami:

 

realia wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy,

 

wielkość działki,

 

usytuowanie domu zgodnie z prawem budowlanym,

 

zmieszczenie zewnętrznych instalacji sanitarnych,

 

lokalizacja względem kierunków,

 

zadrzewienie i wypiętrzenia w terenie,

 

wskazówki umiejscowienia instalacji PV.

 

Studio dokonuje weryfikacji Projektu na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Kupującego. W ramach Weryfikacji Projektu Studio nie ma obowiązku weryfikować poprawności informacji i dokumentów przekazanych przez Kupującego.

 

W celu realizacji Weryfikacji Projektu Kupujący obowiązany jest dostarczyć Studio następujące dokumenty i informacje:

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy,

 

kopię mapy do celów lokalizacyjnych z uwzględnieniem widocznych kierunków świata i ewentualnie projektowanej drogi dojazdowej, jeśli takowej nie ma,

 

numer działki i jej adres administracyjny celem weryfikacji zadrzewienia i wypiętrzeń w terenie,

 

nazwę wybranego Projektu,

 

dane o dostępności wodociągu i kanalizacji (jeśli brak jest tej informacji w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkach Zabudowy).

 

Wynik Weryfikacji Projektu obejmuje:

 

informację o przydatności wybranego Projektu w kontekście uwarunkowań lokalizacyjnych,

 

wyrys obiektu w obrębie działki (o ile stwierdzona zostanie przydatność Projektu),

 

określenie możliwości umiejscowienia wszystkich zewnętrznych instalacji sanitarnych (bez odniesienia do warunków geologicznych),

 

wskazanie ukierunkowania elewacji i umiejscowienia instalacji PV na dachu domu.

 

§ 3

 

Złożenie zamówienia na Weryfikację Projektu odbywa się na podstawie zamówienia mailowego składanego przez Kupującego.

 

Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

W celu zawarcia umowy o Weryfikację Projektu Kupujący powinien przesłać na adres administracja@studiowektor.com.pl wiadomość e-mail o treści „WERYFIKACJA” oraz podać swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Kupujący z chwilą przesłania wymienionej powyżej wiadomości e-mail składa Studio ofertę zawarcia umowy o Weryfikację Projektu.

 

W ciągu 3 dni roboczych Studio prześle Kupującemu wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie oferty od Kupującego i zawierającą Regulamin, Regulamin Weryfikacji Projektu oraz informację o utracie prawa odstąpienia, gdy usługa zostanie w pełni wykonana przez Studio.

 

Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu, Regulaminu Weryfikacji Projektu oraz udzielenie przez Kupującego zgody na świadczenie usług w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. W tym celu Kupujący w odpowiedzi na wiadomość e-mail powinien przesłać informację o akceptacji Regulaminu, Regulaminu Weryfikacji Projektu oraz informację o udzieleniu zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

W ciągu 3 dni roboczych od przesłania przez Kupującego informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej, Studio prześle Kupującemu wiadomość e-mail, w której poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. W przypadku przyjęcia oferty przez Kupującego Studio prześle fakturę proforma.

 

Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Studio wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy o Weryfikację Projektu.

 

Kupujący powinien dokonać płatności za Weryfikację Projektu przelewem, na numer rachunku bankowego Studio wskazany na fakturze proforma, w terminie 7 dni od chwili przesłania Kupującemu faktury proforma.

 

Kupujący w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma obowiązek dostarczyć Studio na adres architekt@studiowektor.com.pl skany dokumentów wskazanych w § 2 ust. 7 Regulaminu Weryfikacji Projektu.

 

Studio przystąpi do Weryfikacji Projektu po zaksięgowaniu płatności oraz dostarczeniu przez Kupującego dokumentów wskazanych w § 2 ust. 7 Regulaminu Weryfikacji Projektu.

 

Od momentu zaksięgowania płatności oraz dostarczenia przez Kupującego dokumentów wskazanych w § 2 ust. 7 Regulaminu Weryfikacji Projektu Studio ma 14 dni roboczych na dokonanie Weryfikacji Projektu.

 

Studio prześle Kupującemu wynik Weryfikacji Projektu na adres mailowy użyty przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

 

III. Prawo do odstąpienia

 

§ 4

 

Studio informuje, że prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub PB jednoosobowemu w odniesieniu do umowy o Weryfikację Projektu, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest złożone po rozpoczęciu wykonywania usługi, a przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Konsument lub PB jednoosobowy jest zobligowany do uiszczenia zapłaty za usługę wykonaną do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego Kupujący będący Konsumentem lub PB jednoosobowym ma prawo odstąpienia od umowy zawartej z Studio w zakresie Weryfikacji Projektu, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Studio o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Studio podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

 

Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Studio, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od umowy Studio zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów do Konsumenta lub PB jednoosobowego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Studio), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Studio dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

 

 

IV. Postanowienia końcowe

 

§ 4

 

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie umów o Weryfikację projektu stosuje się postanowienia Regulaminu.

 

 

 

Załącznik nr 2 Regulaminu

 

Formularz Odstąpienia od umowy